Hållbar utveckling

Carnegie & Co äger och förvaltar fastigheter med hänsyn till hållbara utveckling. Vi ska erbjuda en sund och trivsam yttre och inre miljö där vi ständigt följer upp och förbättrar miljöarbetet för att minska miljöbelastningen.

  • Bolagets miljöarbete ska präglas av långsiktighet och helhetssyn.
  • Vi skall väga in miljökonsekvenser i våra beslut.
  • Vi skall avsätta tillräckliga resurser för miljöarbetet, såväl personellt som finansiellt.
  • Vi skall sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser samt att använda miljöanpassade material och metoder.
  • Vi skall arbeta för en hållbar utveckling.
  • Vi skall stödja och uppmuntra miljömedvetandet hos samtliga medarbetare och kunder.
  • Vi skall möta omvärldens krav och förväntningar när det gäller miljöansvar.
  • Vi skall samarbeta med miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer samt ställa samma krav på dem som vi ställer på vår egen verksamhet.

Egna miljötekniker

För att åstadkomma det ovanstående har bolaget även egna medarbetare bland annat i form av energi- och miljöchef som har en arbetsgrupp till sitt förfogande för ett aktivt arbete med miljöfrågorna.

Elförbrukning påverkas av hyresgäster för en bättre miljö

El kommer från och med år 2018 att mätas separat i 567 lägenheter i D. Carnegie & Co:s lägenhetsbestånd i Järvaområdet i Husby. Hyresgäster kommer därmed att få möjlighet att både påverka kostnaden för sin lägenhet och miljön.

 

Hyran sänks

Upplägget med separat elmätning i varje lägenhet  bygger på att hyresgäster initialt enligt en överenskommelse med Hyresgästföreningen får en hyressänkning på 46 kronor per kvadratmeter.

Hyresgäster kan sänka sina elkostnader

En elmätare placeras i varje lägenhet så att hyresgästen själv kan följa sin förbukning och att påverka kostnaden. Kostnade debiteras sedan separat enlig särskild taxa. Detta ger hyresgästen möjlighet att både sänka sina totala kostnader för boendet och att påverka miljön.

Hyresgäster är miljömedvetna

Genom våra årliga kundenkäter med hyresgäster vet  vi  också att möjligheterna att agera miljömedvetet  i sitt boende värderas  mycket högt av våra hyresgäster. Att ha en egen elmätare är en viktig förutsättning för att var och en skall kunna påverka sina elkostnader och förutsättningar för en bättre miljö. Nu ger vi hyresgäster denna möjlighet att både spara på miljön och att påverka sina kostnader.

 

– Vi kommer att informera hyregäster om införandet av denna nya möjlighet att påverka sin elförbrukning och totala boendekostnader. Det sker under hösten 2017 för att sedan införa mätningarna under våren 2018, säger Joe Martarian, regionchef i region Järva för D.  Carnegie & Co.

– Vi hoppas nu också på ett positivt mottagande från hyresgästernas sida av det som vi uppfattar som efterfrågat.

 

Stor miljövinst med väderprognosstyrd uppvärmning

I samband med fasadrenoveringar ses isoleringen över och fönster tätas eller byts vid behov. Vi ser över möjligheterna att ersätta fjärrvärme med bergvärme eller alternativt pellets. Väderprognosstyrd värmereglering är nu genomförd i större delen av fastighetsbeståndet och befintliga frånluftsvärmepumpar har uppgraderats. Det ger också stora miljövinster.

– Vi genomför nu en satsning på att införa bergvärme. Det är en miljövänlig teknik. Det är naturens egen energi som lagrats i berggrunden som i väsentligt lägre grad än fjärrvärme bidrar till koldioxidutsläpp. Det är självklart för oss på D. Carnegie & Co att vi ska bidra till minskade utsläpp om vi kan, säger Sune.

Sune-Eriksson

Sune Eriksson är driftchef på D. Carnegie & Co.