D. Carnegie & Co har övergripande miljömål

Övergripande miljömål för D. Carnegie & Co är att minska fastigheternas miljöbelastning genom att kontinuerligt se över energiförbrukningen och så långt det är möjligt återvinna energi i ventilationsluften samt att utnyttja miljöanpassad och förnybar energi.

Husby

Ett hållbart miljöarbete med investeringar i effektiva energikällor medför reducerade driftskostnader och är rationellt på finansiella grunder samtidigt som det bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. D. Carnegie & Co arbetar också aktivt med att försöka få hyresgäster att ta eget ansvar för sin energiförbrukning bland annat genom individuell mätning och debitering av vatten och hushållsel. Diskussioner förs nu med Hyresgästföreningen om ett införande av ett sådant system i vissa delar av fastighetsbeståndet.

Elförbrukning påverkas av hyresgäster för en bättre miljö

El kommer från och med år 2018 att mätas separat i 567 lägenheter i D. Carnegie & Co:s lägenhetsbestånd i Järvaområdet i Husby. Hyresgäster kommer därmed att få möjlighet att både påverka kostnaden för sin lägenhet och miljön.

 

Hyran sänks

Upplägget med separat elmätning i varje lägenhet  bygger på att hyresgäster initialt enligt en överenskommelse med Hyresgästföreningen får en hyressänkning på 46 kronor per kvadratmeter.

Hyresgäster kan sänka sina elkostnader

En elmätare placeras i varje lägenhet så att hyresgästen själv kan följa sin förbukning och att påverka kostnaden. Kostnade debiteras sedan separat enlig särskild taxa. Detta ger hyresgästen möjlighet att både sänka sina totala kostnader för boendet och att påverka miljön.

Hyresgäster är miljömedvetna

Genom våra årliga kundenkäter med hyresgäster vet  vi  också att möjligheterna att agera miljömedvetet  i sitt boende värderas  mycket högt av våra hyresgäster. Att ha en egen elmätare är en viktig förutsättning för att var och en skall kunna påverka sina elkostnader och förutsättningar för en bättre miljö. Nu ger vi hyresgäster denna möjlighet att både spara på miljön och att påverka sina kostnader.

 

 
– Vi kommer att informera hyregäster om införandet av denna nya möjlighet att påverka sin elförbrukning och totala boendekostnader. Det sker under hösten 2017 för att sedan införa mätningarna under våren 2018, säger Joe Martarian, regionchef i region Järva för D.  Carnegie & Co.

– Vi hoppas nu också på ett positivt mottagande från hyresgästernas sida av det som vi uppfattar som efterfrågat.

 

Stor miljövinst med väderprognosstyrd uppvärmning

I samband med fasadrenoveringar ses isoleringen över och fönster tätas eller byts vid behov. Vi ser över möjligheterna att ersätta fjärrvärme med bergvärme eller alternativt pellets. Väderprognosstyrd värmereglering är nu genomförd i större delen av fastighetsbeståndet och befintliga frånluftsvärmepumpar har uppgraderats. Det ger också stora miljövinster.

– Vi genomför nu en satsning på att införa bergvärme. Det är en miljövänlig teknik. Det är naturens egen energi som lagrats i berggrunden som i väsentligt lägre grad än fjärrvärme bidrar till koldioxidutsläpp. Det är självklart för oss på D. Carnegie & Co att vi ska bidra till minskade utsläpp om vi kan, säger Sune.

Sune-Eriksson

Sune Eriksson är driftchef på D. Carnegie & Co.

Informationsinsatser till hyresgäster om avfallssortering

D. Carnegie & Co genomförde tillsammans med Ragnsells, Hyresgästföreningen och Eskilstuna Energi och Miljö en informationsdag om avfallssortering – i september 2016. Vi fortsätter vårt miljöarbete i Eskilstuna och valde denna gång att fokusera på miljöhusen och att förbättra sophanteringen i området Årby.
Ragnsells visade en av sina sopbilar och informerade om hur de ta hand om avfallet i området. Eskilstuna Energi och Miljö delade under dagen ut fettrattar – en tratt som är enkel att använda för överblivet fett/matolja efter matlagningen.

Stelnat fett i avloppsrören orsakar många kostsamma stopp i avloppen, som kan leda till översvämningar hos grannarna eller längre bort i ledningsnätet. Under dagen tog vi tacksamt emot synpunkter och förbättringsförslag från våra hyresgäster angående sophanteringen i området.

 

Gruppbild_truck (2)